Saturday 20th of July 2024

महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता : एकवर्षमै खाजामा ७८ लाख र इन्धनमा ४० लाख स्वाहा

0 Shares

जनकपुरधाम : महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालकिामा खाजाखाना र इन्धन शीर्षकमा व्यापक अनयिमतिता भएको खुलेको छ । नगरपालकिाले खानाखाजा र इन्धनमा एकवर्षमै एक करोड बढी खर्च गरेको रहस्य खुलेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनकि गरेको ५८ औं प्रतविेदन २०७८ मा लोहारपट्टी नगरपालकिाले आ।व २०७६र०७७ मा खाजाखानामा ७८ लाख २९ हजार र इन्धनमा ४० लाख ५० हजार रुपैयाँ कानुन वपिरीत खर्च गरेको उल्लेख छ ।

नगरपालकिाले वविधि खर्च राखी खाजाखनामा ७८ लाख २९ हजार खर्च गरेको पाइएको हो ।

जवकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजमि व्ययको बजेट अनुमान आन्तरकि आयको परधिभित्रि रहेर औचत्यिको आधारमा वविधि खर्च गर्नुपर्ने तथा आर्थकि कार्यवधि िनयिमावली २०६४ को नयिम ३६ ९३० अनुसार खर्चको पुष्ट्याइ हुने प्रमाण, कागजात संलग्न गरेर मात्र खर्च लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर, लोहारपट्टी नगरपालकिाले खाजाखाना तथा कार्यक्रम वविधि तर्फ ७८ लाख २९ हजार खर्च गरेको हो । खर्च गरेको बलि पेश गरेपन िखर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार गर्ने गरेको नदेखएिको प्रतविेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै सार्वजनकि खर्चमा मतिव्ययतिा र प्रभावकारीता कायम गर्ने सम्बन्ध िनीतगित मार्गदर्शन २०७५ मा सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन नश्चिति मापदण्ड बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारीसाधन अनाधकिृत व्यक्तलिे प्रयोग नगर्ने जस्ता व्यवस्था छ ।

तर, यस नगरपालकिाले सो व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै पदाधकिारीलाई इन्धनमा ५० हजार र कार्यालय प्रयोजन इन्धनमा ४० लाख गर ि४० लाख ५० हजार एकवर्षमै स्वाहा गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतविेदनमा देखाइएको छ ।

इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारीसाध अनुसार वार्षकि इन्धन खर्च र उपयोगको वविरण खुल्ने गर िअभलिेख नराखेको भन्दै प्रतविेदनमा इन्धन खर्चलाई मतिव्यायी बनाउन कोटा नर्धिारण गर िलगबुक राखेर मात्र खर्च लेख्न भनेको छ । स्रोत : टुडेपाटी

प्रतिक्रिया